W jednym z tekstów opublikowanych na blogu spolkacywilna.info przedstawiłem przyczyny wypowiedzenia umowy spółki cywilnej. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie tego tekstu. Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji, obejrzyj nagranie wideo i przejrzyj tekst na blogu, który zawiera więcej informacji. Zacznijmy od możliwości wypowiedzenia umowy spółki cywilnej, a jest ich cztery:

 1. wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 2. wypowiedzenie z ważnych przyczyn bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 3. wypowiedzenie z innych powodów przewidzianych w umowie spółki,
 4. wypowiedzenie przez wierzyciela osobistego wspólnika spółki.

Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki cywilnej składa się na 3 miesiące na koniec roku obrachunkowego, który odpowiada w zdecydowanej większości rokowi kalendarzowemu. Wypowiedzenie to nie jest uzależnione od zajścia żadnych szczególnych okoliczności. Dotyczy ono tylko spółek cywilnych zawartych na czas nieoznaczony, czyli tych dla których nie określono terminu rozwiązania spółki cywilnej.

Z doświadczenia wiem, że zdecydowana większość spółek cywilnych działających w Krakowie jest zawarta w ten sposób. Prawo takiego wypowiedzenia przewidziane jest w art. 869 § 1 Kodeksu cywilnego.

Wypowiedzenie z ważnych przyczyn

Prawo do wypowiedzenia umowy spółki cywilnej z ważnych przyczyn wynika z art. 869 § 2 Kodeksu cywilnego. Wypowiedzenie dotyczy każdej spółki cywilnej, nie jest istotne czy prawo to zostało przewidziane w treści umowy. Nie jest także ważne czy umowę spółki podpisano na czas oznaczony, czy nieoznaczony.

Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy, zatem nie jest konieczny upływ jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. Nie oznacza to, że można złożyć takie wypowiedzenie w każdym przypadku. Należy tutaj zachować szczególną ostrożność. Złożenie wypowiedzenia z ważnych powodów nie jest takie łatwe jakby się mogło wydawać. W praktyce (czyli w razie sporu pomiędzy wspólnikami co do zasadności złożonego wypowiedzenia) ostateczną decyzje w tej sprawie podejmuje sąd. Sądy w Krakowie systematycznie rozwiązują takie spory pomiędzy wspólnikami.

Wypowiedzenie z przyczyn przewidzianych w umowie spółki cywilnej

Przyczyny wypowiedzenia umowy spółki cywilnej mogą być określone przez wspólników w umowie spółki.Wypowiedzenie umowy na podstawie dodatkowych przyczyn, które wynikają z umowy spółki cywilnej. Aby można było skorzystać z tego prawa umowa spółki cywilnej może określać inne niż ustawowe przyczyny wypowiedzenia umowy. Wspólnicy mają tutaj swobodę w określeniu przyznanych im uprawnień. Typowym przykładem takiego uprawnienia jest brak osiągnięcia przez spółkę założonego wcześniej poziomu obrotu w ciągu jednego roku obrotowego albo brak zrealizowania określonej inwestycji w założonym z góry czasie.

Z doświadczenia wiem, że coraz więcej osób zakładających spółki cywilne w Krakowie decyduje się wprowadzić do umów przyczyny umożliwiające złożenie wypowiedzenia w sytuacjach innych niż wynikające z przepisów kodeksu cywilnego.

Wypowiedzenie przez wierzyciela osobistego wspólnika spółki cywilnej

Wypowiedzenie umowy przez wierzyciela osobistego wspólnika spółki cywilnej przewidziane w art. 870 kodeksu cywilnego. Jest to bardzo rzadki sposób wypowiedzenia umowy spółki, choć sporadycznie dotyczy także spółek cywilnych działających w Krakowie. Czynnikiem rozróżniającym ten sposób wypowiedzenia od innych jest osoba, która dokonuje wypowiedzenia. Jest to znacznie trudniejszy sposób wypowiedzenia. Konieczne jest również spełnienie następujących warunków:

 • wierzyciel musi być wierzycielem osobistym wspólnika,
 • uzyskanie przez wierzyciela zajęcia komorniczego praw wspólnika, które przysługują w wypadku wypowiedzenia umowy lub rozwiązania spółki,
 • dojście do bezskutecznej egzekucji z majątku ruchomego wspólnika spółki cywilnej w ciągu 6 miesięcy przed wypowiedzeniem,
 • upłynięcie 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia lub krótszego, jeśli wynika on z umowy spółki cywilnej.

W czym może Ci pomóc moja kancelaria adwokacka w Krakowie?

Jako adwokat w Krakowie doradzam wspólnikom spółek cywilnych działających w Krakowie we wszelkich sprawach dotyczących wypowiadania umowy spółki cywilnej. Moja kancelaria może Ci pomóc między innym w następujących sprawach:

 • przygotowanie umowy spółki cywilnej umożliwiającej łatwiejsze wyjście ze spółki,
 • zaplanowanie i zrealizowanie wypowiedzenia umowy,
 • reprezentowanie w sporach sądowych dot. wypowiedzenia umowy spółki cywilnej.