Posts filed under: prawo cywilne
Art. 6 KC, czyli czym jest ciężar dowodu? Art. 6 kodeksu cywilnego formułuje zasadę, zgodnie z którą ciężar dowodu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zasada ciężaru dowodu jest jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego. Zasada ta ma znaczenie w dwóch aspektach:: prawa materialnego, prawa procesowego. W aspekcie materialnym ciężar dowodu......
Continue Reading →
Kim jest konsument? Zgodnie z art. 22.1 Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Aby dana osoba mogła być uznana za konsumenta muszą zostać spełnione następujące warunki: osoba musi być osobą fizyczną, musi dokonywać czynności prawnej, czynność prawna musi być dokonywana......
Continue Reading →
Kto posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych? Zgodnie z art. 15 Kodeksu cywilnego (KC) ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają: małoletni, ubezwłasnowolnieni częściowo. Osoby małoletnie to osoby w wieku od 13 do 18 lat, czyli: które ukończyły trzynaście lat, lecz jednocześnie nie są pełnoletnie (nie ukończyły lat osiemnastu, a w przypadku kobiet, które ukończyła 16......
Continue Reading →
Czym jest zdolność do czynności prawnych? Zgodnie z art. 11 Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby pełnoletnie. Zdolność do czynności prawnych oznacza możliwość dokonywania własnym działaniem i we własnym imieniu czynności prawnych. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych nie przesądza o tym, że dokonana czynność będzie ważna, gdyż o jej ważności decyduje......
Continue Reading →
Sposoby osiągnięcia pełnoletniości Art. 10 Kodeksu cywilnego określa warunki osiągnięcia pełnoletności – pełnoletność można osiągnąć w dwojaki sposób: poprzez ukończenie określonego roku życia poprzez zawarcie małżeństwa. Pełnoletnia staje się każda osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia, bez względu na uwarunkowania psychiczne czy fizyczne. Pełnoletność poprzez osiągnięcie wieku Art. 112 Kodeksu cywilnego wskazuje, w jaki......
Continue Reading →
Czym jest zdolność prawna? Art. 8 Kodeksu cywilnego (KC) stanowi, że każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego (zdolność do bycia stroną stosunku cywilnoprawnego). Zdolność prawna nie powoduje jednak, że człowiekowi przysługują samoistnie jakiekolwiek prawa i obowiązki cywilnoprawne, a jedynie......
Continue Reading →