Adwokat od działu spadku w Krakowie

Jako adwokat w Krakowie sprawami dotyczącymi prawa spadkowego zajmuje się w zasadzie każdego dnia. Nie inaczej jest z rozwiązywaniem problemów dotyczących dział spadku.

Zdaję sobie sprawę z tego, że są to sprawy trudne. Nie tylko ze względu na problemy prawne, lecz przede wszystkim na skomplikowane relacje międzyludzkie, które mogą skomplikować się w związku ze sprawą spadkową. W związku z tym, jeżeli poszukujesz prawnika, który indywidualnie potraktuje Twój problem oraz wykaże się empatią, trafiłeś doskonale.

Moja kancelaria adwokacka w Krakowie jest w stanie pomóc Ci między innymi w następujących sprawach:

 • przygotowanie i negocjowanie umowy o dział spadku,
 • złożenie wniosku o dział spadku,
 • złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,
 • reprezentowanie Cię we wszystkich sprawach z zakresu prawa spadkowego.

W tym miejscu znajdziesz informacje o tym kiedy i w jaki sposób jest możliwe przeprowadzenie działu spadku w Krakowie. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o samym dziale spadku, znajdziesz je tutaj.

Dział spadku Kraków – jak można go dokonać?

Spadek można podzielić pomiędzy spadkobierców na dwa dwa sposoby, to jest poprzez:

 1. sądowy dział spadku
 2. umowny dział spadku

W większości przypadków zdecydowanie łatwiej i szybciej jest dokonać działu spadku poprzez zawarcie umowy. Nie jest to jednak zawsze możliwe -wtedy konieczne jest podział majątku spadkowego dokonany w sądzie.

Umowny dział spadku w Krakowie

Jakie warunki trzeba spełnić?

Dokonanie zgodnego działu spadku poprzez zawarcie umowy jest możliwe, jeżeli spadkobiercy są zgodni co do:

 • potrzeby przeprowadzenia działu spadku,
 • zasad podziału majątku spadkowego.

Wyżej wymienione warunki są absolutnie kluczowe i muszą zostać spełnione łącznie. Jeżeli nie zostaną spełnione łącznie, to niestety nie jest możliwe podzielenie masy spadkowej w drodze umownego działu spadku.

Co istotne, umowny dział spadku najczęściej dokonywany jest w dwóch formach:

 • umowy zawartej w formie pisemnej (jeżeli w skład spadku nie wchodzą nieruchomości),
 • umowy zawartej w formie aktu notarialnego (jest to konieczne, jeżeli do spadku wchodzą nieruchomości).

Podzielenie spadku poprzez zawarcie umowy w Krakowie jest możliwe niezależnie od tego:

 • gdzie zamieszkiwał spadkobierca przed śmiercią (nie musi to być Kraków),
 • gdzie znajduje się majątek spadkowy,
 • gdzie zamieszkują lub aktualnie przebywają spadkobiercy.

Czy trzeba stawić się osobiście w Krakowie?

Umowny dział spadku Kraków

Zawarcie umowy o dział spadku w formie pisemnej jest możliwe nawet bez osobistego spotkania wszystkich spadkobierców w Krakowie. Możliwe jest zawarcie takiej umowy poprzez korespondencyjne podpisanie takiej umowy lub przesłanie innej osobie pełnomocnictwa do zawarcia umowy w Krakowie (np. w Krakowie mieszka 4 z 5 spadkobierców, spadkobierca zamieszkały w innej części kraju upoważnia jednego ze spadkobierców do zawarcia umowy na z góry określonych zasadach).

Jeżeli musisz dokonać umownego działu spadku w formie aktu notarialnego oraz konieczne jest zawarcie umowy w kancelarii notarialnej w Krakowie, to w takim przypadku potrzebne będzie udzielenie pełnomocnictwa innej osobie do zawarcia umowy także w formie aktu notarialnego. Wypis aktu notarialnego zawierający pełnomocnictwo przekażesz innemu spadkobiercy, który będzie mógł reprezentować Cię przy zawieraniu umowy u notariusza.

Musisz jednak pamiętać, że jeżeli potrzebne jest przeprowadzenie notarialnego poświadczenia dziedziczenia (tzw. akt poświadczenia dziedziczenia, APD), to nie jest możliwe załatwienie sprawy przez pełnomocnika (niezależnie od tego w jakiej formie będzie mu udzielone pełnomocnictwo). Czynność taka wymaga osobistego stawiennictwa u notariusza. W przypadku braku takiej możliwości możliwe jest jednak wcześniejsze sądowe stwierdzenie nabycia spadku, a następnie dokonanie umownego działu spadku.

Sądowy dział spadku w Krakowie

Kiedy potrzebne jest skierowanie sprawy do sądu?

Sądowy dział spadku jest koniecznością jeżeli spadkobiercy nie są zgodni co do potrzeby dokonania działu spadku albo nie są zgodni co do zasad podziału majątku spadkowego. Brak zgody między spadkobiercami może dotyczyć na przykład:

 • wartości poszczególnych składników spadku,
 • osób mających otrzymać konkretne rzeczy,
 • zasad spłat i dopłat.

Istnieją także przypadki, w których sądowy dział spadku jest konieczny z innych względów. Jako przykład można wskazać braku zdolności jednego ze spadkobierców do czynności prawnych (jednym ze spadkobierców jest dziecko lub osoba niepoczytalna) albo możliwość zaskarżenia umownego działu spadku poprzez skargę pauliańską.

Kiedy można skierować sprawę do sądu w Krakowie?

Właściwość rzeczowa w sprawach o dział spadku

Postępowanie sądowe o dział spadku jest postępowaniem nieprocesowym, w którym zasadą jest rozpatrywanie sprawy w I instancji przez sądy rejonowe. W związku z tym, wniosek o dział spadku może zostać złożony do jednego z krakowskich sądów rejonowych.

Sąd Okręgowy w Krakowie będzie właściwy dopiero do rozpoznania apelacji od postanowienia w sprawie podziału spadku. Jeżeli sprawa zostanie wniesiona do sądu okręgowego, sąd ten podejmie decyzję o przekazaniu jej do właściwego sądu rejonowego.

Właściwość miejscowa w sprawach o dział spadku

Postępowanie o dział spadku prowadzone jest zasadniczo przed sądem spadku (od rej zasady są pewne odstępstwa, które opiszę za kilka chwil). Sądem spadku jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, to jest nim sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Ostatecznie w przypadku niemożliwości ustalenia powyższych sądem spadku będzie sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Za miejsce ostatniego zwykłego pobytu spadkodawcy uważa się miejscowość, w której w ostatnim czasie przed śmiercią znajdował się główny ośrodek życiowy, stałe i stabilne centrum interesów życiowych spadkodawcy.

Sądowy dział spadku Kraków

Jeżeli spadkobierca mieszkał przed śmiercią w Krakowie, wniosek o dział spadku należy wnieść do jednego z 4 sądów rejonowych w Krakowie:

W przypadku gdyby miejsca ostatniego zwykłego pobytu spadkodawcy nie można było ustalić (np. spadkodawca przebywał na stałe przed śmiercią za granicą), to w takim przypadku wniosek o dział spadku może być skierowany do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Na przykład, jeżeli spadkobierca mieszkał za granicą przed śmiercią, ale w Krakowie pozostawił po sobie mieszkanie, to sprawę należy skierować do jednego z krakowskich sądów rejonowych.

Gdy majątek spadkowy jest rozproszony w ten sposób, że do rozpoznania sprawy właściwych jest kilka sądów (np. jedno mieszkanie znajduje się dzielnicy Stare Miasto w Krakowie, inne w Nowej Hucie), wówczas wybór jednego z sądów należy do wnioskodawcy.

Postępowanie odwoławcze

Do rozpoznania apelacji od postanowienia sądu rejonowego w sprawie dokonania działu spadku będzie właściwy Sąd Okręgowy w Krakowie (a konkretnie II Wydział Cywilny Odwoławczy tego sądu), jeżeli postanowienie zostało wydane w pierwszej instancji przez:

 • jeden z czterech wymienionych powyżej krakowskich sądów rejonowych,
 • Sąd Rejonowy w Chrzanowie,
 • Sąd Rejonowy w  Miechowie,
 • Sąd Rejonowy w Myślenicach,
 • Sąd Rejonowy w Olkuszu,
 • Sąd Rejonowy w Oświęcimiu,
 • Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej,
 • Sąd Rejonowy w Wadowicach,
 • Sąd Rejonowy w Wieliczce.

Dodatkowe możliwości prowadzenia sprawy o dział spadku w Krakowie

Oprócz wyżej wymienionych zasad istnieją 2 dodatkowe możliwości, w których sprawa o dział spadku może być prowadzona w Krakowie. Jest to możliwe jeżeli w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie :

 1. znajduje się spadek lub znaczna jego część,
 2. mieszkają wszyscy współspadkobiercy.

Co ważne, do zmiany właściwości miejscowej sądu dochodzi wyłącznie na żądanie spadkobiercy. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie prowadzonej w sprawie o dział spadku. Zgłaszając takie żądanie należy także wykazać związek sprawy z Krakowem (jeden z dwóch wskazanych powyżej).

Sąd nie jest związany żądaniem przekazania sprawy do Krakowa. Do przekazania postępowania spadkowego dojdzie z uwzględnieniem interesu spadkobierców (np. tego, czy wszyscy spadkobiercy zgadzają się na przekazanie sprawy, czy też nie, czy wygeneruje to dodatkowe trudności lub opóźnienie w rozpoznaniu sprawy.