Umowa pożyczki

Czym jest umowa pożyczki?

Umowa pożyczki pieniędzyZgodnie z art. 720 kodeksu cywilnego pożyczka jest umową, na mocy której jedna strona (dający pożyczkę) zobowiązuje się przenieść na własność drugiej strony (biorącego pożyczkę) określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku oraz tej samej jakości. Rzeczy oznaczone co do gatunku to rzeczy zastępowalne, oznaczone według cech rodzajowych, które to cechy są właściwe dla większej liczby przedmiotów.

Umowa pożyczki charakteryzuje się tym, że określone przedmioty majątkowe będące przedmiotem pożyczki stają się własnością biorącego pożyczkę, ale tylko na pewien czas, ponieważ musi je potem zwrócić. Gospodarczy sens umowy pożyczki wyraża się w tym, że biorący pożyczkę może korzystać przez pewien czas z wartości majątkowych przekazanych mu przez dającego pożyczkę.

W Polsce pożyczki pieniężne mogą być zaciągane zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej.

W jaki sposób zawiera się umowę pożyczki?

Umowę pożyczki można zawrzeć w dowolnej formie. Jednak, gdy wartość pożyczki przekracza tysiąc złotych wymagana jest forma pisemna (nie dotyczy to jednak przedsiębiorców).

Podpisanie umowy pożyczkiBrak zachowania formy pisemnej nie pociąga za sobą nieważności umowy pożyczki, lecz powoduje utrudnienia dowodowe. Przy ewentualnym sporze zasadniczo nie jest dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności prawnej (w tym przypadku na fakt zawarcia umowy pożyczki).

Umowa pożyczki może być umową darmą lub odpłatną. Zależy to od woli stron. W przypadku odpłatnej umowy pożyczki, biorący pożyczkę będzie musiał zapłacić odsetki.

Prawa i obowiązki dającego pożyczkę

Dający pożyczkę musi w szczególności wydać przedmiot pożyczki – pieniądze albo rzeczy oznaczone co do gatunku (zamienne). Wydaniem przedmiotu pożyczki jest także zapłata bezgotówkowa.

Na ogół strony w umowie ustalają termin, w jakim ma być wydany przedmiot pożyczki. Jeśli jednak nie został on określony, przedmiot pożyczki powinien być wydany niezwłocznie po wezwaniu przez biorącego pożyczkę.

Obowiązek wydania przedmiotu pożyczki ustaje, gdy:

  • dający pożyczkę odstępuje od umowy– może to uczynić, gdy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony zwrot pożyczki jest wątpliwy. Zgodnie z art. 721 k.c. uprawnienie do odstąpienie nie przysługuje, gdy dający pożyczkę w chwili zawarcia umowy wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o złym stanie majątkowym biorącego pożyczkę;
  • roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki się przedawniło, a dający pożyczkę powołał się na upływ terminu przedawnienia. Roszczenie, o którym mowa przedawnia się z upływem 6 miesięcy od chwili, kiedy przedmiot pożyczki miał być wydany.

Odpowiedzialność dającego pożyczkę za wady rzeczy

Zgodnie z art. 724 kodeksu cywilnego dający pożyczkę odpowiada za wady fizyczne i prawne wydanej rzeczy. Odpowiada on tylko za szkodę, którą wyrządził biorącemu pożyczkę przez to, że wiedział o wadach i nie zawiadomił go o nich. Jednak, gdy biorący pożyczkę mógł z łatwością zauważyć wadę, dający jest zwolniony od odpowiedzialności.

Wadą fizyczną jest niezgodność przedmiotu pożyczki z umową. Natomiast z wadą prawną mamy do czynienia, gdy przedmiot umowy pożyczki stanowi własność osoby trzeciej albo jeśli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeśli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu przedmiotem pożyczki wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Prawa i obowiązki biorącego pożyczkę

Biorący pożyczkę nie ma obowiązku odebrać przedmiot pożyczki. Może jednak żądać jego wydania.

Strony w umowie określają termin zwrotu pożyczki. Gdy tego nie zrobią, zwrot powinien nastąpić w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Biorący pożyczkę może również zwrócić jej przedmiot przed czasem.

Natomiast obowiązek płacenia odsetek przez biorącego pożyczkę (albo odpłaty w innej postaci) powstaje, gdy zastrzeżono to w umowie albo w przepisach pozakodeksowych.

Terminy przedawnienia roszczeń z umowy pożyczki

Kiedy przedawnia się umowa pożyczki?Roszczenie dającego pożyczkę o zwrot pożyczki przedawnienia ulega przedawnieniu z upływem terminów wskazanych w art. 118 kodeksu cywilnego. Podstawowy termin przedawnienia wynosi 10 lat. W przypadku przedsiębiorcy termin ten wynosi 3 lata.

Z kolei roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem 6 miesięcy od chwili, gdy przedmiot ten miał być wydany.

Pożyczka bankowa

Czym jest pożyczka bankowa?

Pożyczka bankowa to pożyczka, która podlega regulacji Kodeksu cywilnego (art. 720-724) oraz Prawu bankowemu. Banki mogą udzielać jedynie pożyczek pieniężnych. Wynika to z art. 5 ust 2 wspomnianej ustawy. Pożyczki bankowe mają zawsze odpłatny charakter, a odpłatą są odsetki.

Kwestię oprocentowania i zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez bank regulują przepisy dotyczące kredytu (art. 78 ustawy – prawo bankowe). Zgodnie z tymi przepisami, zasady oprocentowania oraz sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki określone są w umowie pożyczki.

Przepisy prawa bankowego przewidują przewłaszczenie na zabezpieczenie co do rzeczy ruchomych oraz papierów wartościowych, jak również kaucję. Polega ona na przeniesieniu na własność banku określonej kwoty w walucie polskiej lub innej wymienialnej. Kwotę tą bank zobowiązany jest zwrócić po spłacie zadłużenia.

Prawa i obowiązki stron umowy pożyczki bankowej

Wszelkie prawa i obowiązki stron umowy pożyczki bankowej określone są szczegółowo w umowie zawartej między bankiem a biorącym pożyczkę. Treść tej umowy w głównej mierze wyznaczają ogólne warunki umów, którymi posługuje się bank lub regulaminy bankowe. W praktyce pożyczka bankowa ma różne odmiany (kredyt dyskontowy, akceptacyjny, pożyczka lombardowa, hipoteczna zabezpieczona hipoteką). Wszelkie odrębności dotyczą na przykład zasad spłaty, systemu zabezpieczeń, kręgu potencjalnych pożyczkobiorców.

Problemy z umową pożyczki w Krakowie? Jako adwokat mogę Ci pomóc!

Moja kancelaria adwokacka w Krakowie specjalizuje się w prawie cywilnym. Z tego powodu problemy dotyczące umów pożyczek nie są mi obce. Jako adwokat jestem w stanie pomóc Ci między innymi w następujących sprawach:

  • przygotowanie i negocjowanie umowy,
  • zabezpieczenie pożyczki,
  • egzekwowanie zwrotu pożyczki,
  • reprezentacja w sporach sądowych dot. umowy pożyczki.