Adwokat od zachowku w Krakowie

Moja kancelaria adwokacka w Krakowie specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa spadkowego. W związku z tym, pomagam Klientom także w sprawach dotyczących zapłaty zachowku – dotyczy to zarówno osób ubiegających się o zachowek, jak i tych kwestionujących obowiązek jego zapłaty (zarówno co do zasady, jak i co do jego oczekiwanej wysokości).

Jako adwokat muszę zwrócić Twoją uwagę na fakt, że problemy dotyczące zachowku woku pozostają w ścisłym związku z innymi sprawami spadkowymi, w szczególności:

 • stwierdzeniem nabycia spadku (co dotyczy m.in. sporządzenia przez spadkodawcę testamentu, a tym samym kwestionowania jego skuteczności)
 • działem spadku (w pewnych przypadkach możliwe jest dokonanie rozliczeń z tytułu dar owizn dokonanych przez spadkodawcę w ramach działu spadku, nawet jeżeli domaganie się zachowku nie jest możliwe)

W związku z tym, jako adwokat mogę pomóc Ci między innymi w następujących sprawach:

 • Zachowek po dziadku zamieszkującym w Krakowie

  zaplanować dysponowanie majątkiem w sposób uniemożliwiający domaganie się zachowku lub istotnie ograniczający taką możliwość

 • ocenić możliwość domagania się zapłaty zachowku lub obrony przed żądaniem zapłaty zachowku skierowanym do Ciebie przez inne osoby
 • prowadzić negocjacje co do polubownego rozwiązania konfliktu powstałego na gruncie zachowku
 • reprezentować Cię w postępowaniu sądowym dotyczącym zachowku

Jeżeli poszukujesz kancelarii adwokackiej z Krakowa specjalizującej się w sprawach dotyczących zachowku oraz kompleksowego doradztwa z zakresu prawa spadkowego, trafiłeś doskonale – zrobię wszystko by nie zawieść Twojego zaufania.

 

Sąd od zachowku w Krakowie

Wybór właściwego sądu, który będzie rozpatrywał sprawę o zapłatę zachowku ma istotne znaczenie. Aby rozpoznanie sprawy o zachowek w Krakowie było możliwe szybkie, sąd do którego wniesiesz swoją sprawę musi być właściwy:

 • miejscowo
 • rzeczowo

Właściwość rzeczowa w sprawie o zachowek

Czym jest właściwość rzeczowa?

Właściwość rzeczowa dotyczy wyboru sądu o odpowiedniej hierarchii (co dotyczy zarówno wniesienia pozwu, jak i apelacji od wyroku wydanego w sprawie o zachowek). W pierwszej instancji będzie to sąd okręgowy albo sąd rejonowy. Przy wnoszeniu pozwu o zapłatę zachowku konieczne jest określenie wysokości dochodzonej kwoty pieniężnej.

Jeżeli ta kwota będzie przekraczała 75.000 złotych, wówczas właściwym będzie sąd okręgowy, jeżeli zaś dochodzona kwota nie będzie przekraczać tej kwoty (będzie niższa, bądź równa kwocie 75.000 złotych) wówczas właściwy będzie sąd rejonowy.

Gdzie wnieść pozew o zachowek w Krakowie?

Zasadą jest kierowanie wszystkich spraw o zachowek do sądów rejonowych – w Krakowie są powołane 4 sądy rejonowe, które rozpoznają takie sprawy (wybór odpowiedniego sądu rejonowego w Krakowie omówię za chwilę).

Jeżeli żądana kwota zachowku przekracza 75.000 złotych sądem właściwym do rozpoznania takiej sprawy jest Sąd Okręgowy w Krakowie. Sąd ten będzie właściwy do rozpoznania spraw także z okolic Krakowa – jeżeli ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego (po którym domagamy się zapłaty zachowku) były w okolicach Krakowa, które podlegają temu sądowi okręgowemu.

Apelacja od wyroku wydanego w Krakowie w sprawie o zachowek

Sąd Okręgowy w Krakowie będzie także właściwy do rozpoznania apelacji wniesionych od wyroku jednego z sądów rejonowych w Krakowie, a także innych okolicznych sądów znajdujących się w obszarze jego właściwości:

 • Herb miasta KrakówSądu Rejonowego w Chrzanowie,
 • Sądu Rejonowego w Miechowie
 • Sądu Rejonowego w Myślenicach
 • Sądu Rejonowego w Olkuszu
 • Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
 • Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
 • Sądu Rejonowego w Wadowicach
 • Sądu Rejonowego w Wieliczce

Jeżeli pozew był rozpoznany w pierwszej instancji w Sądzie Okręgowym w Krakowie, to sądem właściwym do rozpoznania Apelacji w sprawie o zachowek będzie Sąd Apelacyjny w Krakowie. Sąd ten rozpoznaje także apelacje od wyroków wydanych przez inne sądy okręgowe podlegające jego nadzorowi:

 • Sąd Okręgowy w Kielcach
 • Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
 • Sąd Okręgowy w Tarnowie

W związku z tym, niezależnie od tego, że w Twojej sprawie pozew o zachowek nie został wniesiony do sądu w Krakowie, warto rozważyć powierzenie sprawy kancelarii adwokackiej z Krakowa.

Właściwość miejscowa w sprawie o zachowek

Jaka jest właściwość miejscowa w sprawie o zachowek?

Zgodnie z art. 39 Kodeksu postępowania cywilnego, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy o zachowek jest:

 • sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy,
 • sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część, jeżeli ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić (co oznacza, że mieszkał on stale za granicą lub nie jest znane ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce)

Pojęcie „miejsca zwykłego pobytu” nie jest zdefiniowane w przepisach prawa. Do 2015 roku o właściwości sądu w sprawie o zachowek przesądzało „ostatnie miejsca zamieszkania spadkodawcy” (do zmiany w tym zakresie doszło na skutek zmiany Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku).

Uznaje się, że miejsce zwykłego pobytu powinien rozpatrzyć sąd, dokonując ogólnej oceny okoliczności życia spadkodawcy w latach poprzedzających jego śmierć i w chwili jego śmierci, uwzględniając wszystkie istotne elementy faktyczne, w szczególności:

 • czas trwania i regularność obecności spadkodawcy w danym miejscu
 • warunki i powody tej obecności.

Miejsce ostatniego zamieszkania powinno wskazywać na ścisły i stabilny związek spadkodawcy z danym miejscem. Należy przyjąć, że właściwym będzie sąd, do którego najbliżej za życia miał spadkodawca.

Jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce lub jeżeli spadkodawca nigdy nie miał miejsca zwykłego pobytu w Polsce, to w takim przypadku właściwy przy wniesieniu pozwu o zapłatę zachowku będzie sąd miejsca, w którym znajduje się cały majątek spadkowy lub jego część. Jeżeli majątek spadkowy znajduje się w okręgach różnych sądów (na przykład w Krakowie, Wieliczce i Nowym Sączu), właściwy będzie każdy z tych sądów, a wybór jednego z nich będzie należał do powoda żądającego zapłaty zachowku.

Jeżeli część majątku spadkowego znajduję się w Polsce (na przykład w Krakowie), a pozostała część za granicą (na przykład w Berlinie), to wyłącznie właściwym do rozpoznanbędzie ten sąd w kraju, w okręgu pozostała część spadku. Jeżeli natomiast cały majątek spadkowy znajduje się za granicą, to w takim przypadku właściwy sąd polski powinien być oznaczony przez Sąd Najwyższy ponieważ sytuacja taka nie jest przewidziana przez przepisy prawa (konieczność taką przewiduje art. 45 Kodeksu postępowania cywilnego).

Jaki sąd jest właściwy miejscowo w sprawie o zachowek w Krakowie?

Jeżeli miejscem ostatniego zwykłego pobytu spadkodawcy był Kraków lub jego okolice, a żądana kwota zachowku przekracza kwotę 75 000 zł, wówczas właściwym do wniesienia pozwu o zachowek będzie Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny.

Jeżeli kwota żądanego zachowku jest niższa niż 75.000 złotych, a ostatnie przed śmiercią miejsce stałego zamieszkania spadkodawcy (po którym domagamy się zapłaty zachowku) był Kraków lub jego najbliższe okolice, sądem właściwym do wniesienia pozwu o zachowek będzie jeden z krakowskich sądów rejonowych

Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic, w których właściwy jest dany sąd rejonowy w Krakowie znajduje się na stronie internetowej danego sądu – wystarczy kliknąć link znajdujący się powyżej.

Skutki wniesienia sprawy do niewłaściwego sądu

Sąd, do którego wniesiono sprawę o zachowek powinien samodzielnie (z urzędu) zweryfikować, czy jest właściwy do jej rozpoznania. Dotyczy to każdego z rodzaju właściwości. Ze względu na to, że właściwość miejscowa w sprawach spadkowych (co dotyczy także sprawy o zachowek) ma charakter wyłączny – sąd bada także ten rodzaj swojej właściwości.

Jeżeli sąd w Krakowie stwierdzi, że nie jest właściwy do rozpoznania sprawy, to zgodnie z art. 200 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego przekaże sprawę sądowi właściwemu. Na pierwszy rzut oka może się więc wydawać, że skierowanie sprawy o zachowek do niewłaściwego sądu w Krakowie nie będzie stanowiło wobec tego żadnego problemu.

Nie jest tak jednak do końca. Skierowanie sprawy o zachowek w Krakowie do sądu niewłaściwego może skutkować:

 • znacznymi opóźnieniami w czasie rozpoznania sprawy w przypadku skierowania sprawy do sądu niewłaściwego miejscowo (nawet jeżeli do przekazania sprawy dojdzie na etapie wniesienia pozwu, opóźnienie może sięgnąć kilku miesięcy )
 • nieważnością postępowania, jeżeli Sąd Rejonowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie o zachowek, w której powinien był wydać wyrok Sąd Okręgowy w Krakowie (skutek taki przewiduje art. 379 pkt 6) Kodeksu postępowania cywilnego)