Meldunek to problem właściciela mieszkania

W polskim systemie prawnym istnieje obowiązek wymeldowania się z mieszkania. Wynika on z art. 33 ust. 1 Ustawy o ewidencji ludności. W myśl tego przepisu obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

W praktyce znaczna część osób nie realizuje tego obowiązku. Szczególnie wiele problemów istnieje w tym zakresie w Krakowie – studenci uczelni wyższych zmieniają miejsca zamieszkania, sporo osób po zakończeniu edukacji wyjeżdża w inne miejsce kraju lub za granicę. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy nie stwarza to większych problemów (meldunek wygasa po pewnym czasie). Sytuacja się pogarsza, gdy mamy do czynienia z pobytem stałym.

Z perspektywy byłego najemcy sprawa jest relatywnie prosta – obecnie osoba, która nie zrealizowała obowiązku wymeldowania przed Urzędem Miasta Krakowa może spać spokojnie. Nie grozi jej za to żadna sankcja (administracyjna, czy karna).

Kiedy można wymeldować byłego najemcę?

To kiedy można wymeldować byłego najemcę z mieszkania zależy od tego z jakim zameldowaniem mamy do czynienia. Przypominam, że mamy dwa rodzaje zameldowania: na pobyt stały i czasowy.

W przypadku zameldowania na pobyt czasowy można wymeldować byłego najemcę, jeśli opuści miejsce pobytu czasowego przed upływem okresu zadeklarowanego we wcześniejszym wniosku meldunkowym.

Natomiast w przypadku zameldowania na pobyt stały sprawa się komplikuje. Aby wymeldować byłego najemcę musimy ustalić, że znalazł on sobie inne miejsce stałego pobytu, ponieważ to, że aktualnie przebywa on w innym miejscu nie świadczy o tym, że dotychczasowe miejsce pobytu opuścił na zawsze. W postępowaniu administracyjnym urzędnicy Urzędu Miasta w Krakowie mogą ustalać gdzie były najemca mieszka obecnie, gdzie pracuje, gdzie prowadzi swoje życie rodzinne itp.

Są również dwa wspólne warunki wymeldowania dla omawianych rodzajów zameldowania:

1. stały charakter opuszczenia miejsca pobytu;
2. dobrowolny charakter opuszczenia miejsca pobytu.

Jak złożyć wniosek o wymeldowanie w Krakowie?

Właściciel mieszkania ma prawo do złożenia wniosku o wymeldowanie byłego najemcy.Przede wszystkim to właściciel może złożyć wniosek o wymeldowanie byłego najemcy z mieszkania. Jednak może to zrobić także osoba posiadająca inny tytuł prawny do mieszkania (np. umowa najmu). Wynika to z Ustawy o ewidencji ludności.

Wniosek o wymeldowanie składa się na urzędowym formularzu. Co ważne – wzór takiego formularzu jest jednolity na terenie całego kraju. Zatem mieszkaniec Krakowa składa dokładnie taki sam wniosek jak mieszkaniec innego miasta w Polsce i może go pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa.

Jak przebiega postępowanie o wymeldowanie?

Aby wymeldować byłego najemcę z mieszkania potrzebne jest wydanie decyzji administracyjnej, którą poprzedza przeprowadzenie odpowiedniego postępowania administracyjnego. W Krakowie postępowanie w tej sprawie prowadzi Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Administracyjnych.

Warto od razu wspomnieć, że postępowania nie prowadzi się, jeśli najemca zgłosi się do urzędu i sam wniesie o wymeldowanie lub jeśli właściciel mieszkania posiada jego zgodę na wymeldowanie. Zatem jak widać w przypadku wymeldowania w przeciwieństwie do zameldowania prowadzi się pełne postępowanie administracyjne.

Prowadzenie postępowania administracyjnego z wniosku o wymeldowanie wymaga ustalenia, czy były najemca przebywa w mieszkaniu, czy rzeczywiście mieszkanie nie jest już miejscem jego stałego pobytu. Ponadto należy ustalić jego aktualne miejsce pobytu.

W czym może Ci pomóc moja kancelaria adwokacka w Krakowie?

Jako adwokat w Krakowie umowami najmu zajmuje się w zasadzie każdego dnia. Oznacza to, że prowadzę także postępowania administracyjne dotyczące zameldowania i wymeldowania. Mogę Ci pomóc między innymi:

  • w złożeniu wniosku o wymeldowanie,
  • prowadzeniu postępowania administracyjnego w tej sprawie,
  • odwołaniu się od decyzji w sprawie wymeldowania,
  • sporządzeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie,
  • sporządzeniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.